Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Eyüpsultan Belediyesi

Mayıs Bülteni

Mayıs Ayında Neler Yapıldı?

 

Akıllı Sulama Hakkında Teorik ve Pratik Eğitimler

Akıllı sulama sistemi, tarım veya peyzaj düzenlemelerinde bitkilerin sulanmasını optimize etmek için sensörler, veri analizi ve otomasyondan yararlanan gelişmiş bir teknolojiyi ifade eder. Bitkilere özel ihtiyaçlarına göre doğru miktarda su sağlamayı, böylece su tasarrufu sağlamayı, ürün verimini artırmayı ve manuel müdahaleyi azaltmayı amaçlar.

Akıllı sulama sisteminin hem teorik hem de pratik olarak anlatılmasından bahsettiğimizde, sistemin nasıl çalıştığına dair kavram ve ilkelerin bir sınıf veya ders ortamında sunulduğu akla gelmektedir. Bu teorik kısım, akıllı bir sulama sisteminin sensörler, kontrolörler, aktüatörler ve iletişim cihazları gibi bileşenlerini tartışmayı içermektedir. Ayrıca eğitimde, sulama kararlarını etkileyen toprak nemi seviyeleri, hava koşulları ve bitki su gereksinimleri gibi çeşitli faktörler açıklanmıştır.

Teorik açıklamanın ardından pilot proje alanına saha gezisi yapıldı. Bu saha gezisi sırasında, muhtemelen sistemi çalışırken gözlemleme, sistemin fiziksel bileşenlerini görme ve çevre ile nasıl etkileşime girdiklerini anlama şansımız oldu.

Saha gezisinde, sensörlerin yerleştirilmesi, kontrolörlerin bağlanması ve otomasyon ayarlarının yapılandırılması dahil olmak üzere sistemin kurulumu ve kurulumu hakkında bilgi edinildi. Sistemin sensörlerden gerçek zamanlı verileri nasıl topladığını, analiz ederek sulama ihtiyacını belirlediğini ve buna göre sulamayı açıp kapattığı görülmüştür.

Pilot proje alanı, akıllı sulama sisteminin faydalarının ve işleyişinin pratik bir gösterimi olarak hizmet etmektedir. Bu ilk elden deneyim, sistemin nasıl çalıştığını ve su tasarrufu, artan verimlilik ve iyileştirilmiş bitki sağlığı açısından potansiyel avantajlarını daha iyi anlaşılmasını sağlaması beklenmektedir.

 

Anaokulunda Kompost Eğitimi Çalışması

Esa Anaokulu ile işbirliği içinde, çocuklar için çevre bilincini ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik eden bir kompost yerleştirme ve eğitim programı başarıyla uygulandı. Girişim, kompostlamanın önemi ve gezegen üzerindeki olumlu etkisi hakkında daha derin bir anlayış geliştirerek, erken yaşlardan itibaren çevreye karşı bir sorumluluk duygusu aşılamayı amaçladı. Anaokulunun ihtiyaçlarına göre özenle tasarlanan kompost kurulumu, çocuklara uygulamalı bir deneyim sunarak kompostlaştırma sürecine aktif olarak katılmalarını sağlamaktadır. Deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde öğrencilere organik atıkları ayırma, toplama, besin açısından zengin komposta dönüştürme ve anaokulunun bahçesindeki toprağı zenginleştirmede kullanma öğretilmesi amaçlanmıştır. Bu ilgi çekici eğitim programı sayesinde, çocuklar yalnızca pratik beceriler kazanmakla kalmaz, aynı zamanda doğal dünya için derin bir takdir ve sürdürülebilir uygulamalara ömür boyu bağlılık geliştirir. Esa Anaokulunun kompost yerleştirme ve eğitim girişimi, diğer eğitim kurumları için bir model olarak hizmet ediyor, onlara benzer programları dahil etmeleri için ilham veriyor ve gelecek nesilleri çevrenin koruyucuları olmaları için güçlendiriyor.

 

Sektörel İşbirliği Çalıştayı

Bu kapsamlı çalıştayda katılımcılar, sürdürülebilir tarımın çeşitli yönlerini inceleme ve dijital pazarlamaya odaklanarak bölgesel planlama, agroekoloji, permakültür ve tedarik ve lojistik konularında değerli bilgileri edinme ve paylaşma fırsatına sahip oldular. Teorik bilgi ve pratik vaka çalışmalarının bir kombinasyonu yoluyla, bu oturumlar, katılımcıları bilgiye dayalı kararlar almak için gerekli beceri ve anlayışla donatmayı ve daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamışlardır. Çalıştay toplamda üç çalıştaydan oluşmaktadır.

Birinci oturumda “Bölge Planlama ve Arazi Kullanım Kararları” başlığında Türkiye'deki tarımsal arazilerin etkin ve adil kullanımıyla ilgili sorunlar ele alınmıştır. Aynı zamanda tarım arazilerinin sürdürülebilir kentsel yaşamın temel zorluklarıyla ilişkisi incelenmiştir. Sürdürülebilir arazi kullanımı ve kaynak yönetimi için benimsenebilecek kurumsal ve sosyal stratejiler tartışılmıştır. Akıllı tarım uygulamaları ve dijital teknolojilerin, tarımsal zorlukları çözmedeki rolü de değerlendirilmiştir. Kırsal alanlarda kapsayıcı büyüme ve sosyal eşitliği teşvik etmek için nasıl bölgesel kalkınma planları tasarlanabileceği üzerinde durulmuştur.

İkinci oturumda “Agroekoloji ve Permakültür” başlığında agroekoloji ve permakültürün sürdürülebilir tarım sistemine geçişteki faydalarını ele alınmıştır. Kentsel tarım alanlarının agroekolojik uygulamalarla nasıl kullanılabileceği incelenmiştir. Ayrıca, agroekoloji ve akıllı tarım uygulamalarının birlikte kullanımı üzerinde durulmuştur. Küçük ölçekli çiftçilerin agroekoloji ve yeni tarımsal uygulamaları öğrenme ve benimsemedeki zorlukları ve bu zorlukları aşmak için geliştirilebilecek yöntemler de tartışılmıştır.

Üçüncü oturumda “Tedarik ve Lojistik- Dijital Pazarlama” başlığında çiftçilerin pazarlara erişimde karşılaştığı temel zorluklar ve bu zorlukların Tarım 4.0 teknolojileriyle nasıl aşılacağı ele alınmıştır. Gıda sektöründeki karbon ayak izinin azaltılması için tedarik zincirlerinin kısaltılmasının önemi vurgulanmış, özellikle kent tarımı bağlamında somut araçlar ve teknolojiler üzerinde durulmuştur. Dijital pazarlamanın tarım ürünlerinin tanıtımı ve küçük ölçekli çiftçilerin pazar erişimini iyileştirmedeki rolü incelenmiştir. Ayrıca, dijital teknolojilerin tarımsal tedarik zincirinde izlenebilirlik ve şeffaflık sağlama konusundaki faydaları üzerinde durulmuş. Alternatif tedarik ağlarının ve dijital pazarlama teknolojilerinin benimsenmesinin önündeki politika ve düzenleyici engeller tartışılmıştır.

Bu üç oturumun sonuçları rapor halinde yayınlanmış olup tüm katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca projemizin web sitesinden de çalıştay raporuna ulaşılabilmektedir.

 

Yeşil Dönüşümden Ne Anlamalıyız?

Yeşil dönüşüm, özellikle ulaşım alanında, iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın getirdiği acil zorluklara karşı zorunlu bir yanıttır. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve geleneksel ulaşım türlerinin zararlı etkilerini azaltmak için ulaşım sistemlerinin ve uygulamalarının kapsamlı ve sistematik bir şekilde elden geçirilmesini ifade eder.

Yeşil dönüşümün kilit yönlerinden biri, ulaşımın karbondan arındırılmasıdır. Bu, sera gazı emisyonlarına önemli katkı sağlayan fosil yakıtların kullanımının azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını içerir. Elektrikli araçlar, hidrojen yakıt hücreli araçlar ve yenilenebilir biyoyakıtlar gibi düşük karbonlu veya sıfır emisyonlu alternatiflere geçiş esastır. Bu değişim, pil teknolojisinde, şarj altyapısında ve bu araçlara güç sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarının ölçeklendirilmesinde ilerlemeler gerektiriyor.

 

Yeşil dönüşüm aynı zamanda enerji tüketimini ve atığı en aza indirmek için ulaşım verimliliğini optimize etmeyi de içerir. Bu, gerçek zamanlı trafik izleme, akıllı yönlendirme ve araçtan araca iletişim dahil olmak üzere akıllı ulaşım sistemlerinin benimsenmesiyle başarılabilir. Trafik akışını optimize ederek, tıkanıklığı azaltarak ve çevre dostu sürüş alışkanlıklarını teşvik ederek enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılabilir.

Yeşil dönüşümün kritik bir bileşeni, sürdürülebilir ve çok modlu ulaşım seçeneklerinin teşvik edilmesidir. Bu, güvenilir, verimli ve herkes tarafından erişilebilir olan kapsamlı toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesini içerir. Otobüs ve demiryolu ağlarının genişletilmesine yatırım yapmak, bisiklet paylaşım programlarını uygulamak ve yaya dostu altyapı oluşturmak, özel araçlardan daha çevreci alternatiflere doğru bir modal geçişi teşvik edebilir.

Aynı zamanda sürdürülebilir kentsel planlama kavramını da kapsamaktadır. Şehirleri ve toplulukları uzun mesafeli seyahat ihtiyacını azaltacak, karışık arazi kullanımını teşvik edecek ve kompakt, yürünebilir mahallelere öncelik verecek şekilde tasarlayarak, ulaşıma olan bağımlılık en aza indirilebilir. Bu yaklaşım, işe gidip gelme sürelerinin kısalmasını kolaylaştırır, aktif ulaşım fırsatlarını artırır ve kentsel alanların genel yaşanabilirliğini ve kalitesini artırır.

Başarılı bir yeşil dönüşüm elde etmek için hükümetler, işletmeler ve bireyler arasında işbirliği ve katılım çok önemlidir. Hükümetlerin yeşil teknolojilerin benimsenmesini teşvik eden, araştırma ve geliştirme için fon sağlayan ve sürdürülebilir ulaşım altyapısı projelerine öncelik veren destekleyici politikalar ve düzenlemeler çıkarması gerekiyor. İşletmeler, filolarını çevreci hale getirmek, yeşil teknolojilerin araştırma ve geliştirmesine yatırım yapmak ve sürdürülebilir tedarik zincirlerini desteklemek gibi sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek oynayacakları bir role sahiptir. Bireyler, toplu taşıma, araba paylaşımı, bisiklete binme ve yürüme gibi bilinçli seçimler yapmanın yanı sıra toplulukları içinde sürdürülebilir ulaşım seçeneklerini savunarak katkıda bulunabilirler.

Teknolojik çözümlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanmasına duyulan ihtiyaç o kadar kritik ki, hükümetler yeni nesil teknolojilerin ilerlemesini ve benimsenmesini, daha katı standartların ve düzenlemelerin oluşturulmasını ve daha sıkı yaptırımların güvence altına alınmasını sağlamak için bir dizi teşvik ve ceza kombinasyonundan yararlanmalıdır. . Bu dönüştürücü değişimin temel yönlerini kapsamak için, Sürdürülebilirlik Odaklı İnovasyon Sistemleri kavramını sunuluyor. Hükümetlerin sürdürülemez teknolojik yolları bozması ve ticari olarak uygun hale gelmeden çok önce alternatif teknolojileri teşvik etmesi gerektiğinden, Sürdürülebilirlik odaklı teknolojik sistemler önemli yönetişim çabaları gerektirir. Bu, belirsizlik ve çeşitli paydaş tercihleri​​durumlarında gelecek vaat eden teknolojilerin seçilmesini gerektirir. Bu sistemler ayrıca çevresel maliyetleri içselleştiren yeni politikalara da dayanmaktadır. Teknolojik ilerlemenin politika odaklı doğası, potansiyel olarak farklı ulusal teknolojik yörüngelerle sonuçlanabilir.

Sonuçta yeşil dönüşüm, ulaşımın ortaya çıkardığı çevresel zorluklara yönelik kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımı temsil etmektedir. Daha temiz enerji kaynaklarını benimseyerek, verimliliği optimize ederek, çok modlu ulaşımı teşvik ederek ve sürdürülebilir şehir planlama ilkelerini benimseyerek, herkes için sürdürülebilir bir geleceği destekleyen daha yeşil, daha esnek ve sosyal açıdan kapsayıcı bir ulaşım sistemi yaratabiliriz.

 

Sürdürülebilir Bir Dünya için 3 Yazılım İnovasyonu

1. Kuruluşların döngüsel ekonomi iş modellerini benimsemesi

Hiç atık üretmeyen rekabetçi bir küresel döngüsel ekonomi inşa etmek için şirketler, iş modellerini kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkaracak, geri dönüştürülebilir ürünler geliştirecek ve atıkları yeni teklifler olarak yeniden değerlendirecek şekilde uyarlamalıdır. Bunun çok önemli bir parçası, etkili karar alma ve eyleme geçmeyi sağlamak için dijital iş ekosistemleri oluşturmaktır.

Örneğin Birleşik Krallık'ta Vodafone, iade edilen telefonların %97'sini yeniliyor veya yeniden satıyor, geri kalan %3'ü geri dönüştürülüyor. Geri dönüştürülen kaynak donanım olsa da, bu yaklaşımın merkezinde otomasyon ve makine öğrenimi ile desteklenen yazılım tanımlı bir tedarik zinciri yer alır.

Döngüsel bir ekonomiye geçmenin en büyük zorluklarından biri, bir ürün hakkında tüm yaşam döngüsü boyunca veri toplamak ve paylaşmaktır. Dijital ürün pasaportları, bu yeteneği sunar ve bir ürünün sürdürülebilirlik, çevre ve geri dönüştürülebilirlik özelliklerinin şeffaf bir kaydı olarak hareket etme sözü verir. Yazılım yoluyla izlenebilirliği sağlayan bu sistemler, işletmelerin tedarik zinciri boyunca ürün yönetimini iyileştirmesine yardımcı olabilir ve bu da maliyet tasarruflarını sağlayabilir.

Bazı şirketler zaten bu süreçleri kullanıyor, ancak bu sistemlerlerin birkaç yıl içinde dünyanın çoğu bölgesinde bir gereklilik haline gelmesi beklenmiyor. Avrupa Birliği kendisini bu alanda ilk hareket eden ülke olarak konumlandırıyor ve bölgedeki çoğu ürünün 2030 yılına kadar bu sistemleri düzenlemesi kapsamında olmasını bekliyor.

 

2. Yapay Zeka, doğal kaynakların yönetilmesine yardımcı olacak

Bir Sürdürülebilir Gelecek raporuna göre yapay zeka, biyoçeşitlilik, enerji, ulaşım ve tarımsal ekosistemlerin yönetimi dahil olmak üzere çoğu çevresel sürdürülebilirlik sorununun üstesinden gelmek için önemli hale geldi.

Tarım sektöründe yapay zeka, çevre yönetimini iyileştirmek ve hastalıkları ve potansiyel istilaları ekinler veya çiftlik hayvanları tehdit edilmeden önce tespit etmek için içgörü üretebilir ve otomasyonu artırabilir. Teknoloji, yalnızca bireysel çiftliklerin çıktılarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda veri kaynakları, yerel veya ulusal düzeyde politika kararlarını olumlu yönde etkileyebilecek değerli içgörüler üretir.

Örneğin DXC Technology, İspanya tarım sektörünü veri analitiği ve yapay zeka aracılığıyla dönüştürmek için İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı (MAPA) ile ortaklık kuruyor. Bir proje, MAPA ve ortakları tarafından toplanan çevresel veri kaynaklarını değerlendirerek orman yangınlarını doğru bir şekilde tahmin etmek için yapay zeka algoritmalarını kullanıyor. Başka yerlerde yapay zeka, çiftçilerin hangi mahsulleri nereye ekecekleri konusunda daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı oluyor.

Yapay Zeka ayrıca, küresel olarak tatlı su kullanımının %70'ini oluşturan tarım endüstrisindeki su operasyonlarının israfını azaltma ve maliyet etkinliğini ve sürdürülebilirliğini iyileştirme çabalarının merkezinde yer alıyor. AI sistemleri, sprinkler sistemlerini stratejik olarak optimum konumlara yönlendirmek için mahsul ihtiyaçlarını değerlendirirken yeraltı suyu seviyelerini izleyebilir.

 

3. AI, yenilenebilir enerjinin uygulanabilirliğini artıracak

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey & Company, 2026 yılına kadar küresel yenilenebilir elektrik kapasitesinin 2020 seviyelerine göre yüzde 80'den fazla artacağını tahmin ediyor. Örneğin, Avrupa 2025'te güneş panelleri, elektrikli araçlar ve enerji depolama gibi yaklaşık 36 milyon yenilenebilir sınıf varlığı ve 2030'a kadar 89 milyonu şebekeye ekleyecek. Milyonlarca bireysel cihaz yükleniyor ve elektrik yeniden yazıyor. elektrik şebekelerinin nasıl çalıştığının temelleri.

Otomasyon ve veri analitiği, merkezi olmayan enerji kaynaklarının yönetilmesine, fazla elektriğin yönlendirilmesine ve potansiyel şebeke zayıf noktalarının önemli sorunlar haline gelmeden önce işaretlenmesine ve kamu kurumlarının gücü gerçek zamanlı olarak ihtiyaç duyulan yere yönlendirmesine yardımcı olabilir.

Bunu sağlamak için, eski hizmet devlerinin işletim modellerini yeniden değerlendirmeleri ve verilerin tüm kuruluş genelinde etkili bir şekilde yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlayan modern bulut tabanlı altyapılarına yatırım yapması gerekecek.

Kaynak: https://www.consultancy.eu/news/8851/five-software-innovations-that-will-help-create-a-sustainable-future